Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας www.rodostango.com

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα ("Ιστοσελίδα") του RodosTango.com

 

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας!

Το RodosTango.com διατηρεί την Ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας με τον επισκέπτη/χρήστη. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να τηρείτε τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά. Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών) ζητείστε από τον γονέα/κηδεμόνα σας να σας τους εξηγήσει. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

 


 Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του RodosTango.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο RodosTango.com. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του RodosTango.com. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του RodosTango.com. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Το RodosTango.com διατηρεί, κατά την αποκλειστική διακριτική τoy ευχέρεια, το δικαίωμα να ενημερώνει ή μεταβάλει κατά καιρούς τους παρόντες Όρους Χρήσης για λόγους συμμόρφωσης προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ενδέχεται να τροποποιήσει, αποσύρει ή αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε άνευ προηγούμενης ενημέρωσης.

Το RodosTango.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Επιτρέπεται στον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η εκτύπωση τμημάτων της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν αφαιρείται ή αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσης/ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και ότι πρόκειται για καθ' όλα νόμιμη χρήση.

Η Ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτήν («Περιεχόμενο Ιστοσελίδας») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του RodosTango.com η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στο RodosTango.com για δική του χρήση είτε ανήκουν στην ίδια ή σε μέλος της οικογένειας του RodosTango.com.

Σε κάθε καταφόρτωση (download) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας θεωρείται ότι παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη δια μέσου αδείας του RodosTango.com, η οποία εξακολουθεί να είναι η κυρία παντός δικαιώματος πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, το RodosTango.com έχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας της και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.

Συνεπώς, κανένα από αυτά δε είναι δυνατόν να αποτελέσει ολόκληρο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες ("Πηγές") του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το RodosTango.com, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του Περιεχομένου Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Το υλικό, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες κατηγορηματικά αρνείται το RodosTango.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκείνων περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη το RodosTango.com για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής καθεαυτής της επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας.

Το RodosTango.com σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δυσχέρειες ή τη διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει για τα προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες ενέργειες τρίτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών υπολογιστών κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή καταφόρτωσης (download) στοιχείων του Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή ακόμα σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το RodosTango.com δεν μπορεί να εγγυηθεί για την απουσία τυχόν ιών υπολογιστών και για το λόγο αυτό προτρέπει τον επισκέπτη να ελέγχει προσεκτικά πριν κάνει οποιαδήποτε φόρτωση υλικού, κειμένου, εικόνων, οπτικοακουστικού έργου και εν γένει δεδομένων από την Ιστοσελίδα στον υπολογιστή του.

Κάθε απαλλαγή και/ή περιορισμός ευθύνης που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης θα εκλαμβάνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό και έκταση που επιτρέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του RodosTango.com για κανέναν από του παρακάτω σκοπούς:

α) δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που τυχόν είναι ή δύναται να θεωρηθεί παράνομο, βλαβερό, ενοχλητικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,

β) δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και εν γένει πνευματικά δικαιώματα τρίτων,

γ) δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, πρόκληση βλάβης ή καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

δ) παρενόχληση τρίτων καθ' οποιονδήποτε τρόπο,

ε) ηθελημένη ή μη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα να αποζημιώσει Το RodosTango.com σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε απαίτηση/αξίωση τρίτου κατά του RodosTango.com αναφορικά με ζημίες που απορρέουν από την εκ μέρους του χρήση της Ιστοσελίδας καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή την τυχόν παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο RodosTango.com καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας  του Rodostango.com.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους. Το RodosTango.com δεν ελέγχει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την εν γένει πολιτική απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών, καθόσον τα ανωτέρω ανάγονται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Συνεπώς, κάθε επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμου η Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ατομική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τους διαχειριστές του Rodostango.com, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης του Rodostango.com αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με αποκλειστική δική του ευθύνη.

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (COOKIES)

Τα αρχεία αναγνώρισης (cookies) είναι ειδικά αρχεία με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στους Η/Υ των χρηστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Μέσω των αρχείων αναγνώρισης συλλέγονται ανώνυμες πληροφορίες για το είδος του browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης ιστοσελίδας, για το είδος του λειτουργικού συστήματός του, για τον αριθμό των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας και για τον τρόπο χρήσης της.

Το RodosTango.com κάνει χρήση της τεχνολογίας των αρχείων αναγνώρισης (cookies) με τα οποία επιδιώκει να καθιστά διάφορες διαδικασίες στην Ιστοσελίδα ευκολότερες για τον επισκέπτη μέσω της συλλογής μη προσωπικών πληροφοριών αναφορικά με τη χρήση της από αυτόν. Ενδέχεται, όμως, σε σπάνιες περιπτώσεις να γίνει χρήση cookies που επιτρέπουν στο RodosTango.com να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάποιου όταν είναι σε χρήση, να διαχειρίζεται διάφορες άλλες δυνατότητες (όπως ηλεκτρονική προώθηση βραβεύσεων) και εν γένει να συμβάλλει υποστηρικτικά στην εμπειρία που βιώνει κάποιος που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επίσης δυνατό να γίνεται συσχετισμός του αρχείου αναγνώρισης με προσωπικές πληροφορίες.

Ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση των επιλογών που του παρέχει ο browser του υπολογιστή του εάν δεν επιθυμεί να λαμβάνει cookie ή εάν επιθυμεί να ενημερώνεται από τον browser για τη λήψη τέτοιου. Στην περίπτωση, όμως, που επιλεγεί η απενεργοποίηση κάθε cookie είναι πιθανό να μην μπορεί ο χρήστης να επωφεληθεί όλων των ιδιοτήτων της Ιστοσελίδας του RodosTango.com.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή κλπ οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας και για οτιδήποτε εν γένει αφορά σε αυτήν, καθώς και για οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του RodosTango.com μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Επικοινωνίας info [AT] rodostango [DOT] com.

Αν επιθυμείτε την δωρεάν δημοσίευση κάποιου σεμιναρίου/εκδήλωσης που σχετίζεται αποκλειστικά με το τάνγκο, μπορείτε να στείλετε τις λεπτομέριες (όνομα, τηλεφωνο, πρόγραμμα) στο info [AT] rodostango [DOT] com. Το Rodostango.com διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει το δημοσίευμα με τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο επισκέπτης/χρήστης για να ενημερωθεί και εφόσον αυτές δεν αντιτίθενται με τους υπόλοιπους όρους πολιτικής. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλια/κείμενο/λογότυπα κλπ που εμπεριέχουν συναισθηματισμούς, καθώς αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και όχι ένα χώρο προώθησεις προσωπικών συμφερόντων.

Αν ο επισκέπτης/ χρήστης πιστεύει ότι θίγεται ή προσβάλεται από κάποια δημοσίευση, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους διαχειριστές του Rodostango.com, ώστε να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί η δημοσίευση.

Κάθε επικοινωνία με το RodosTango.com και/ή κάθε εν γένει υλικό που διαβιβάζει ο επισκέπτης/χρήστης στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, γραφικά κλπ, δεν θα θεωρείται ότι συνιστά εμπιστευτική πληροφορία ή ιδιοκτησία του αποστολέα, εντούτοις, όσα τυχόν προσωπικά στοιχεία λαμβάνει το RodosTango.com θα τα μεταχειρίζεται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρεί. Με την επιφύλαξη της ως άνω πολιτικής, οτιδήποτε διαβιβάζεται, αποστέλλεται, ταχυδρομείται ή άλλως πως λαμβάνει το RodosTango.com στα πλαίσια επικοινωνίας με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας θα καθίσταται ιδιοκτησία του και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από την ίδια ή άλλο μέλος της οικογένειας του RodosTango.com οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας του RodosTango.com διέπονται από όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, εσωτερικούς ή κοινοτικούς, ή διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει τη χρήση του Rodostango.com από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ένεκα τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site των διαχειριστών του rodostango.com και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

 

Φιλικά,

Η ομάδα διαχείρισης του RodosTango.com.